• 22.11.2019.

ZAKLJUČCI 4.KONGRESA FARMACEUTA U BIH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Četvrti Kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini je održan u periodu 10.10.-13.10.2019. godine u hotelu Hills, Sarajevo na temu "Novi trendovi u farmaciji".


 

  1.       Apsolutno je nužno da svi farmaceutski fakulteti na državnom nivou u BiH studentima nude adekvatno obrazovanje koje rezultira jednakim izlaznim kompetencijama. Budući izlazne kompetencije nisu kao takve opisane u Evropskoj direktivi o reguliranim profesijama, bilo bi nužno da se kroz kurikulume studija definiraju, vodeći računa o njihovoj prepoznatljivosti i uzajamnom priznavanju prvenstveno sa zemljama u okruženju. Izlazne kompetencije za farmaceutsku struku trebaju odražavati zdravstveni profil farmaceuta u pacijentu-orjentiranoj zdravstvenoj zaštiti. U aktivnosti revizije kurikuluma studija nužno je osigurati učešće ne samo fakulteta iz zemlje i inostranstva već i Komora, udruženja farmaceuta i drugih zainteresiranih strana (poslodavci, resorna ministarstva itd).  
  2.       Čim prije uz pomoć državnih institucija poraditi na omogućavanju efikasnijeg ekonomskog okvira za rad farmaceuta kako bi sami mogli više ulagati u svoj profesionalni napredak i usvajanje novih vještina koje bi bile adekvatno prepoznate i korištene u zdravstvenom sistemu. Time bi se stvarao ambijent da se kolege nadmeću u kvalitetu pružene  usluge, a ne u niskim cijenama lijekova i OTC proizvoda.   

  3.       Članovi  Komore magistara farmacije FBIH su postali punopravni članovi FIPa  te će na taj način moći koristiti  sve resurse od profesionalnih do ekonomskih u smislu podrške kolegama i strukovnim udruženjima kako bi ostvarili za nas neophodan napredak .

  4.       Nastaviti sa radom Asocijacije farmaceutskih  komora  Jugoistočne Evrope, jer samo intenzivnom saradnjom u regiji i međusobnom podrškom (jer radimo u vrlo sličnim uvjetima) možemo olakšati put koji je pred nama.

 


Zadnje dodano ...

Korisni linkovi