Magistri farmacije se, nakon položenog stručnog ispita, obavezno upisuju kod Komore u registar i time stiču pravo na izdavanje licence odnosno pravo na samostalan rad u struci.

Licenca je javna isprava koju izdaje Komora, saglasno Zakonu, kao i pravilniku o postupku izdavanja licence od strane nadležne komore, kao i sadržaju i izgledu licence koji donosi federalni ministar zdravstva u skladu sa članom 148. stav 3. Zakona, te ovom statutu.

Komora obavlja provjeru ispunjenosti uvjeta za svoje članove i to: posjedovanja diplome farmaceutskog fakulteta, u slučaju da je farmaceutski fakultete završen izvan BiH dokaz o nostrifikaciji farmaceutskog fakulteta saglasno propisima o visokom obrazovanju; dokaz o položenom stručnom ispit u zvanju magistra farmacije, a u slučaju da je stručni ispit za zvanje magistra framacije položen izvan BiH dokaz o priznatom stručnom ispitu od strane Federalnog ministarstva zdravstva saglasno Zakonu i propisima donijetim na osnovu Zakona; dokaz o položenom specijalističkom odnosno subspecijalističkom ispitu ako ga magistar farmacije posjeduje, u slučaju da je specijalistički odnosno subspecijalistički staž i ispit obavljen izvan Bosne i Hercegovine dokaz o priznatom specijalističkom odnosno subspecijalističkom stažu i ispitu od strane Federalnog ministarstva zdravstva saglasno Zakonu i propisima donijetim na osnovu Zakona; državljanstvo Federacije odnosno BiH; dokaz o poslovnoj sposobnosti.

Izuzetno, za magistre farmacije, strane državljane pored dokaza iz stava 2. ovog člana, traži se i posjedovanje certifikata za obavljanju farmaceutske djelatnosti u matičnoj državi, dokaz o stranom državljanstvu, dokaz o kretanju stranaca izdat od nadležnog organa u BiH saglasno propisima o kretanju i boravku stranaca, kao i azilu, radna dozvola za strance izdata u od nadležnog organa u skladu sa propisima koji regulišu oblast zapošljavanja stranih državljana.

Komora je dužna postupak provjere ispunjenosti uvjeta za dodjelu licence obaviti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, te nakon toga izdati licencu.

Ukoliko Komora utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za dodjelu licence, donosi odluku o odbijanju zahtjeva kao neosnovanog.

Protiv odluke iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana predsjedniku Komore.
Licenca iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od šest godina i obnavlja se u skladu sa Zakonom, kao i propisom Komore iz ove oblasti, a kojim se utvrđuje zajednički sadržaj stručnog usavršavanja, rokovi i postupak provjere stručnosti koje je magistar farmacije ostvario u okviru stručnog usavršavanja.

Licencom iz stava 1. ovog člana magistar farmacije stiče pravo samostalnog obavljanja poslova u svojoj struci.
Magistar farmacije obavlja poslove svoje profesije, samo u okviru svog stručnog naziva određenog licencom izdatom od Komore.