Članak 27 statuta komore propisuje sljedeću organizacionu strukturu.

Organi Komore su:

1. Skupština;
2. Upravni odbor;
3. Nadzorni odbor;
4. Predsjednik Komore;
5. Arbitraža Komore;
6. Sud Časti;
7. Tužilac Komore.