Skupština je najviši organ Komore.

Skupština obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Odluku o osnivanju Komore i Statut Komore;
 • donosi Kodeksa farmaceutske etike i deontologije;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • donosi odluku o visini i načinu plaćanja članarine;
 • daje saglasnost na poslovnik o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
 • daje saglasnost na poslovnik o radu odbora Komore, ako ih formira;
 • utvrđuje zajedničke kriterije za licenciranje članova kantonalnih komora odnosno Komore;
 • utvrđuje sadržaj i izgled registra licenciranih članova Komore;
 • utvrđuje zajednički sadržaj stručnog usavršavanja, rokove i postupak provjere stručnosti koje je magistar farmacije ostvario u okviru stručnog usavršavanja;
 • utvrđuje način i uvjete za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama;
 • donosi opći akt kojim se uređuju bliži kriterij na osnovu kojih izdaje mišljenje o pravdanosti izdavanja, produženja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova privatne prakse magistara
 • farmacije, te početka, proširenja, promjene i prestanka rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju farmaceutsku djelatnost, i to sa pozicije i očuvanja profesije koju zastupa;
 • donosi opći akt na osnovu kojeg daje mišljenje o dopunskom radu magisatar farmacije saglasno Zakonu i propisu donijetom na osnovu tog zakona;
 • donosi opći akt o načinu oglašavanju i načinu isticanja privatne prakse magistara farmacije, te utvrđuju slučajeve koji se ne smatraju reklamiranjem farmaceutskih usluga;
 • donosi druge akte predvidjene ovim Statutom;
 • utvrdjuje finansijski plan Komore i završni račun, na prijedlog Upravnog odbora;
 • donosi odluku o visini članarine i drugih prihoda;
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Komore, koji se istovremeno po svojoj funkciji predsjednik i potpredsjednici Skupštine;
 • imenuje i razrješava predsjednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora;
 • bira i razrješava predsjednika i članove Suda časti prvog i drugog stepena;
 • imenuje i razrješava Tužioca Komore;
 • utvrđuje listu branioca Komore;
 • imenuje i razrješava predsjednika i članove odbora iz člana 25. Statuta;
 • usvaja izvještaje Upravnog i Nadzornog odbora, te svih organa Komore;
 • odlučuje o povezivanju i saradnji Komore sa drugim srodnim organizacijama;
 • donosi i druge odluke, zaključke i akte iz djelokruga rada Komore.

Skupštinu saziva predsjednik Komore, koji je istovremeno po svojoj funkciji i predsjednik Skupštine.
Redovna sjednica Skupštine održava se jednom godišnje.

Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine može podnijeti predsjednik Komore i potpredsjednici Komore, koji su istovremeno i predsjednik i potpredsjednici Skupštine, Upravni odbor ili najmanje 30 delegata Skupštine.
Predsjednik Komore mora sazvati vanrednu sjednicu Komore, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 2. ovog člana.

Rad Skupštine se uredjuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Skupština može punovažno odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje preko 50 % delegata Skupštine.
Skupština donosi odluke, zaključke i druge akte iz svoje nadležnosti većinom glasova ukupnog broja prisutnih delegata Skupštine.
Glasanje na Skupštini se vrši aklamacijom prisutnih delegata, dizanjem ruke i izjašnjavanjem «ZA», «PROTIV» ili «SUZDRŽAN».
Glasanje po posredniku nije dozvoljeno, kao ni glasanje po punomoći.

Skupština bira predsjednika i potpredsjednike Komore, koji su istovremeno po svojoj funkciji i predsjednik i potpredsjednici Skupštine, kao i članove organa Komore na period od četiri godine, sa mogućnošću izbora za još jedan uzastopni mandatni period.
Skupština može na obrazložen prijedlog Upravnog odbora, predsjednika i potpredsjednike Komore, koji su istovremeno po svojoj funkciji i predsjednik i potpredsjednici Skupštine, pojedine članove organa Komore razriješiti i prije isteka mandata na koji su birani i odmah izabrati nove članove.
Predsjednik i potpredsjednici Komore, koji su istovremeno po svojoj funkciji i predsjednik i potpredsjednici Skupštine, te članovi pojedinih organa Komore mogu biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata za koji su izabrani, i to u slučajevima:

 • podnošenjem ostavke;
 • ukoliko ne izvršavaju odluke i zaključke, kao i druge akte Skupštine i Upravnog odbora;
 • ako u obavljanju svoje funkcije naprave neopravdani finansijski gubitak;
 • u svojem radu krši propise iz oblasti zdravstva, kao akte Komore ili neopravdano ne izvršavaju odluke Upravnog odbora ili postupaju u suprotnosti s njima;
 • svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzrokuje Komoru veću štetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u radu Komore.

Prije donošenja odluke o razrješenju u slučajevima navedenim u stavu 3. alineje 2, 3, 4. i 5. ovog člana, Komora je dužna obavijestiti lica koja razrješavaju funkcije o razlozima za razrješenje i dati im mogućnost da se o njoj pismeno izjasne u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti o pokrenutom postupku za razrješenje.

Odluka Skupštine o razrješenju lica u slučajevima navedenim u stavu 4. ovog člana je konačna.
Ako prijevremeno prestane mandat predsjednika odnosno potpredsjednika Komore, koji su istovremeno po svojoj funkciji i predsjednik i potpredsjednici Skupštine ili člana organa Komore, Skupština na prvoj narednoj sjednici bira nova lica na navedene funkcije.