Stručna služba -  Sekretar Komore magistara farmacije Federacije BiH:

Nerma Hadžiahmetović
Sekretar Komore

Tuzlanska bb, Lamela B, niz IV
Buća potok-Tibra Pacifik (Otoka)
Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina

033 207 384

033 209 832

Stručna služba - tehnički sekretar

Tanja Racić Filipović

Tehnički sekretar Komore magistara farmacije Federacije BiH

033/209-832

033/207-384