Sud časti je nezavisni organ Komore koji odlučuje o povredama dužnosti i ugleda magistra farmacije u skladu sa Kodeksom farmaceutske etike i deontologije, ovim Statutom, te akata donijetih na osnovu Statuta.

Sud časti se sastoji od Suda časti prvog stepena i Visokog suda časti drugog stepena.

Sud časti prvog stepena i Visoki sud časti drugog stepena ima predsjednike i po dva člana koje imenuje i razrješava Skupština na prijedlog Upravnog odbora na mandat od četiri godine sa mogućnošću izbora za još jedan mandatni period, izuzev za Osnivačku skupštinu.

Glasanje za imenovanje i razrješenje Suda časti prvog stepena i Visokog sud časti drugog stepena vrši se saglasno članu 32. st. 2, 3. i 4. ovog statuta.

Odluke Visokog suda časti je konačna.

Sud časti prvog stepena i Visoki sud časti drugog stepena rade u skladu sa Pravilnikom o odgovornosti magistar farmacije koji donosi Skupština.