Upravni odbor:

1. Predlaže Skupštini:

 • Statut Komore i druge akte Komore,
 • prijedlog Kodeksa farmaceutske etike i deontologije,
 • godišnji plan rada Komore,
 • finansijski plan i završni račun Komore,
 • kandidate za predsjednika i podpredsjednika Komore,
 • predsjednika i članove Suda časti,
 • kandidate za Tužioca Komore i listu branioca Komore,
 • kandidate za Predsjednika i članove odbora Komore,
 • predlaže i priprema sve materijale za Skupštinu,
 • mišljenja i daje sugestije koji se odnose na standarde i normative u farmaceutskoj djelatnosti, marže na lijekove i dr.
 • stručna mišljenja kod pripreme propisa koji su od uticaja na razvoj framacutske struke,
 • stručna mišljenja na nastvane planove i programe framaceutskog fakulteta saglasno potrebama farmaceutske struke.

2. Utvrđuje:

 • ispunjenost uvjeta za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence, i to na osnovu zajedničkih kriterija Komore,
 • ispunjenost uvjeta za izdavanje mišljenja nadležnom ministru zdravstva, o opravdanosti izdavanja, produženja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova privatne prakse magistara
 • farmacije, te početka, proširenja, promjene i prestanka rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju farmaceutsku djelatnost, i to sa pozicije i očuvanja profesije koju zastupa,
 • ispunjenost uvjeta za izdavanje mišljenja za dopunski rad magistara farmacije,
 • ispunjenost uvjeta za certificiranje članove Komore za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama ,
 • maksimalne cijene farmaceutskih usluga za privatnu praksu magistara farmacije koja ne ostvaruje prihode putem zavoda osiguranja kantona,
 • mišljenje na cijene farmaceutskih usluga iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

3. Odlučuje o:

 • donošenju poslovnika o radu Upravnog odbora,
 • izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence svojim članovima za teritorij Federacije,
 • izdavanju mišljenja nadležnom ministru zdravstva o opravdanosti izdavanja, produženja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova privatne prakse magistara farmacije, te početka,
 • proširenja, promjene i prestanka rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju farmaceutsku djelatnost,
 • izdavanju mišljenja za dopunski rad magistara farmacije,
 • davanju certifikata članovima Komore za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama,
 • ovjeravanju cjenovnika farmaceutskih usluga privatne prakse magistara farmacije,
 • imenovanju i razrješenju sekretara Komore,
 • imenovanju i razrješenju blagajnika Komore.

4. Obavlja poslove i zadatke:

 • zastupanja interesa svojih članova kod sklapanja ugovora sa zavodom zdravstvenog osiguranja Federacije odnosno kantona i drugim osiguravajućim zavodima,
 • osigurava zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kvalitet, sadržaj i vrstu farmaceutske usluge koja im se pruža,
 • kontrole načina oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse magistara farmacije, te utvrđuju slučajeve koji se ne smatraju reklamiranjem farmaceutskih usluga,
 • formira fondove za pomoć svojim članovima uz prethodnu saglasnost Skupštine,
 • brine se o materijalnim i drugim interesima svojih članova,
 • pruža pravnu pomoć svojim članovima i organizuje mogućnost osiguranja protiv odštetnih zahtjeva iz oblasti farmaceutske djelatnosti.
 • Pored poslova i zadataka navedenih u tač.1, 2, 3. i 4. stava 1. ovog člana, Upravni odbor vrši i druge poslove određene ovim Statutom, aktima donijetim na osnovu Statuta, te odlukama i
 • zaključcima Skupštine.

Upravni odbor je dužan podnijeti izvještaj o svom radu Skupštini, najmanje jedanput godišnje odnosno i češće, ovisno o odlukama i zaključcima Komore.